PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

(d'ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D'una part, el proveïdor de les entrades, Servicios Gráficos Estarellas SL (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social en Santa Maria del Camí, con nif B57120628, telèfon d'atenció al client +34616432680, i e-mail: estarellas@mac.com, exposa el document contractual que regirà (especificar compra o servei) a través del present lloc web.

I d'una altra, l'Usuari - Client (d'ara endavant l'Usuari), sobre les dades proporcionades del qual té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça d'e-mail estarellas@mac.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les compres realitzades a través de https://estarellas.info.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar el que fos adquirit prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. En tot cas, abans de comprar les entrades han de consultar-se aquestes condicions generals.

Servicios Gráficos Estarellas SL no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels productes o serveis a la venda en la web.

L'usuari renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a Servicios Gráficos Estarellas SL per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels serveis adquirits en la present web, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a aquesta.

OBJECTE DEL CONTRACTE:

INFORMACIÓ SUBMINISTRADA EN LA WEB:

PROCEDIMENT DE COMPRA:

S'informa que de conformitat amb el que exigeix l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web.

Servicios Gráficos Estarellas SL proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte estarellas@mac.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d'aquest.

Servicios Gráficos Estarellas SL posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

LLIURAMENT

Descripció del Procediment de Lliurament:

PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

FORMES DE PAGAMENT:

Metodologies de Pagament:

Oferim diverses formes de pagament per proporcionar flexibilitat als nostres clients durant les seves compres. Les opcions inclouen:

Dades Facilitades per l'Usuari:

En totes les metodologies de pagament, les dades proporcionades per l'usuari es limitaran a la informació essencial necessària per completar la transacció. Aquestes dades inclouran el nom, l'adreça de correu electrònic, el número de telèfon i els detalls específics segons el mètode de pagament seleccionat.

Sistema de Seguretat:

Utilitzem un sistema de seguretat SSL (Secure Sockets Layer) per garantir la protecció de les dades durant les transaccions. Aquest protocol xifrat proporciona un entorn segur per a la transferència d'informació sensible, assegurant la confidencialitat i la integritat de les dades de l'usuari durant tot el procés de pagament.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ, DEVOLUCIÓ O CANVIS:

Cancel·lació de Comandes o Reserves:

Devolució i/o Canvi:

Sí, es permet la devolució i/o canvi dels productes adquirits.

Metodologia per retornar o canviar un producte:

Aquesta política busca assegurar una experiència justa i transparent per als nostres clients. Per a més informació o aclariments, estem disponibles per atendre les consultes dels nostres clients.

REEMBORSAMENTS:

Quan es produeixi la devolució, es retornarà la quantitat pagada. El termini per a efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 naturals des que es va acceptar la devolució i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari (si és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU).

NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a:

COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte, trucant al telèfon d'Atenció al Client +34616432680 o a través del nostre email, llistat a dalt.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant al telèfon d'Atenció al Client +34616432680 o a través del nostre email, llistat a dalt.